Các quận hành chính

Gyeongsangnam-do's map Geochang(new window) Hamyang(new window) Hapcheon(new window) Changnyeong(new window) Miryang(new window) Yangsan(new window) Sancheong(new window) Uiryeong(new window) Haman(new window) Hadong(new window) Jinju(new window) Changwon(new window) Gimhae(new window) Sacheon(new window) Goseong(new window) Namhae(new window) Tongyeong(new window) Geoje(new window)
  • Dân số (tính đến ngày 31/12/2017): 3,456,584
  • Diện tích: 10,537.84㎢
  • Các quận hành chính: 8 thành phố, 10 hạt, 5 quận/ huyện, và 308 xã, thị xã và thị trấn

최종수정일 : 2018-07-11

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

Các quận hành chính 메뉴로 이동 (QRCode 링크 URL: http://www.gyeongnam.go.kr/index.gyeong?menuCd=DOM_000002301001002000)
방문자 통계