Thông tin liên quan

Thông tin liên quan

Phòng quản lý quốc tịch và tị nạn của dịch vụ nhập cảnh Hàn Quốc cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc xin và mất quốc tịch, vui lòng liên hệ những phòng ban liên quan dưới đây.

 • Đăng ký: Phòng Hành chính Tòa án, Phòng Đăng ký Bất động sản
 • Đăng ký kết hôn: Phòng Hành chính Tòa án, Phòng Đăng ký Quan hệ Gia đình
 • Thuế: Dịch vụ Thuế Quốc gia, Trung tâm Dịch vụ Công
 • Lao động: Bộ Việc làm và Lao động, Cục Chính sách Lao động
 • Dịch vụ Ngoại hối: Bộ Chiến lược và Tài chính, Phòng Kế hoạch và Điều phối
 • Bất động sản: Bộ Đất đai, Phòng Chính sách Đất đai
 • Trường học: Bộ Giáo dục, Phòng Chính sách trường học
 • Hộ chiếu: Bộ Ngoại giao, Phòng Hộ chiếu
 • Thường trú: Bộ Ngoại giao, Phòng Đối ứng khủng hoảng và Bảo vệ công dân Hàn Quốc ở nước ngoài
 • Bảo hiểm Y tế: Bộ Y tế và Phúc lợi, Phòng Chính sách Bảo hiểm Y tế (Tel 129)
 • Đăng ký cư ngụ: Bộ An sinh và Hành chính Công, Phòng Dịch vụ cư trú
 • Cơ cấu pháp lý: Công ty Hỗ trợ Pháp lý Hàn Quốc, Tư vấn ARS (132)

최종수정일 : 2017-12-14

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

Thông tin liên quan 메뉴로 이동 (QRCode 링크 URL: http://www.gyeongnam.go.kr/index.gyeong?menuCd=DOM_000002304003003000)
방문자 통계