Hỗ trợ cho nhà đầu tư nước ngoài

Giảm Thuế

Information on Tax Reduction:Information on the kinds of reduction, requirements, national tax, and local tax available.
Loại Năng lực Thuế quốc gia Thuế địa phương
Công nghiệp Công nghệ cao, Công nghiệp Dịch vụ Hỗ trợ Công nghiệp Giá trị cao, công nghệ cao, hiệu ứng kinh tế, v.v..
 • Thuế thu nhập và Thuế doanh nghiệp → 100% giảm trong 5 năm, 50% trong 2 năm
 • Hải quan, Thuế tiêu dùng công nghiệp, Thuế GTGT → miễn (Hàng hóa vốn để giới thiệu trong 5 năm)
 • Thuế mua lại→100% Thuế tài sản tỉ lệ đầu
 • tư nước ngoài
  →100% giảm trong 7 năm,50% trong 3 năm

  ※ Thành phố Changwon, Thành phố Sacheon, Thành phố Geoje: miễn trong 15 năm
Loại cá nhân của Khu Đầu tư Nước ngoài
 • Công nghiệp sản xuất với 30 triệu đô la Mỹ / Công nghiệp du lịch với 20 triệu đô la Mỹ
 • Công nghiệp Logistics với 10 triệu đô la Mỹ /Nghiên cứu& Phát triển với 2 triệu đô la Mỹ
 • Dịch vụ Thông tin & Truyền thông với 30 triệu đô la Mỹ
Loại cụm Khu Đầu tư Nước ngoài
 • Công nghiệp sản xuất với 10 triệu đô la Mỹ
 • Công nghiệp du lịch với 10 triệu đô la Mỹ
 • Công nghiệp Logistics với 5 triệu đô la Mỹ
 • Thuế thu nhập và Thuế doanh nghiệp
  → 100% giảm trong 3 năm,50% trong 2 năm
 • Hải quan
  → giảm (Hàng hóa vốn để giới thiệu trong 5 năm)

※ Cụm Công nghiệp khác

 • Thuế thu mua: 75% giảm trong trường hợp xây dựng mới hoặc mở rộng những tòa nhà công nghiệp (xưởng, kho), 50% giảm trong trường hợp sửa chữa lớn
 • Thuế tài sản: miễn thuế 100% trong 5 năm

Giảm tiền thuê

Information on Rent :Information on rent reduction, reduction rate, and leasing period & rent available.
Giảm tiền thuê Mức giảm Thời gian thuê/tiền thuê
Nhà đầu tư cá nhân thuộc Khu Đầu tư nước ngoài 100%
 • Thời gian: Tối đa 50 năm
 • tiền thuê: 1% giá trị đất
Loại cụm Khu Đầu tư Nước ngoài Dịch vụ hỗ trợ công nghiệp hay công nghiệp công nghệ cao với trên 1 triệu đô la Mỹ 100%
Công nghiệp sản xuất với trên 5 triệu đô la Mỹ 75%
Cụm phụ tùng linh kiện Trên 5 triệu đô la Mỹ 100%
Cụm Quốc gia, Tổng hợp, Công nghệ cao Đô thị, và Cụm công nghiệp nông nghiệp 50%

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Information on Support for Foreign-Invested Enterprises:Information on support for foreign-invested enterprises, lists of support, and supports afforded available.
Hỗ trợ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Loại hỗ trợ Hỗ trợ
Yêu cầu cơ bản Trên 30% đầu tư nước ngoài hoặc một người nước ngoài nắm cổ phần chính của doanh nghiệp Trợ cấp cho sự khác biệt trong kiện hàng/giá bán Trợ cấp cho sự khác biệt về kiện hàng/giá bán trong phạm vi 50% so với bình thường của kiện hàng/giá bán
Công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp dịch vụ hỗ trợ công nghiệp
 • Xưởng: trên 1 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài và trên 30 nhân viên toàn thời gian
 • Nghiên cứu&phát triển: trên 2 triệu đô la Mỹ đầu tư nước ngoài
Hỗ trợ việc làm Tối đa 2000 triệu Won
Công nghiệp chuyên biệt trong vùng Trên 5 triệu đô la Mỹ đầu tư nước ngoài và trên 50 nhân viên toàn thời gian Hỗ trợ giáo dục đào tạo Tối đa 2000 triệu Won
Công nghiệp sản xuất Trên 10 triệu đô la Mỹ đầu tư nước ngoài và trên 50 nhân viên toàn thời gian
Công nghiệp du lịch Trên 20 triệu đô la Mỹ đầu tư nước ngoài Hỗ trợ cơ sở vật chất Tối đa 2000 triệu Won
Công nghiệp Logistics Trên 10 triệu đô la Mỹ đầu tư nước ngoài

Hỗ trợ tiền mặt

Đầu tư với hiệu ứng kinh tế lớn, trên 30% tỉ lệ đầu tư nước ngoài
[Hỗ trợ địa điểm, cơ sở hạ tầng, xây dựng, hàng hóa vốn, việc làm, hỗ trợ giáo dục đào tạo → Trên 5% từ đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)]

Ưu đãi đáng kể cho đầu tư mở rộng

Đối với những công ty có hơn 100 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư hoặc có hơn 300 nhân viên toàn thời gian, ưu đãi lên đến 10 triệu Won khi có sự đồng ý của Hội đồng Tỉnh.

최종수정일 : 2018-05-18

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

Hỗ trợ cho nhà đầu tư nước ngoài 메뉴로 이동 (QRCode 링크 URL: http://www.gyeongnam.go.kr/index.gyeong?menuCd=DOM_000002302003000000)
방문자 통계