Search

메인컨텐츠

Gyeongsangnam-do Quốc hội thông qua Đạo luật đặc biệt của Sở Hàng không vũ trụ!

Tỉnh Gyeongsangnam-do sẽ đứng ở trung tâm của triển vọng phát triển kinh tế hàng không vũ trụ.

Thống đốc tỉnh
Gyeongsangnam-do

Tòa thị chính tỉnh Gyeongsangnam-do

Xem thêm

경남도지사
Hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài Xem chi tiết
Biểu ngữ cơ quan trực thuộc tỉnh
  • GYEONGNAM TOURISM ORGANIZATION
  • GyeongnamdaepyoLibrary
  • BJFEZ
  • Gwangyang Bay Area Free Economic Zone Authority
Biểu ngữ cơ quan trực thuộc Chính phủ
  • korea.net
  • visitkorea
  • danuri
  • Ministry of Justice Korea Immigration Service
  • hikorea
  • hikorea
방문자 통계