Mô tả sơ lược

Thông tin tổng hợp

  • Hộ gia đình & dân số: Tổng cộng 1,406,011 hộ gia đình và 3,456,584 người
    (tính đến ngày 31/12/ 2017)
  • Diện tích: 10.538,84㎢
  • Các quận hành chính: 8 thành phố, 10 hạt, 5 quận/ huyện, and 308 xã, thị xã, and thị trấn

Tổ chức hành chính và tình trạng ngân sách

  • Tổ chức tỉnh hiện tại, xem sơ đồ tổ chức
    • Văn phòng Chính quyền tỉnh: 12 sở, 1 trụ sở chính, 61 phòng và 263 ban [23 cơ quan trực tiếp (bao gồm 18 trạm cứu hỏa) và 15 văn phòng] thành lập nên một cục
  • Nhân sự dịch vụ công của tỉnh: Tổng 5,007 người
  • Tình trạng ngân sách (ngân sách chính của năm 2018): 7.2797 nghìn tỷ Won (6.6421 nghìn tỷ Won trong kế toán tổng hợp và 6.376 tỷ Won trong kế toán đặc biệt).

최종수정일 : 2018-07-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

Mô tả sơ lược 메뉴로 이동 (QRCode 링크 URL: http://www.gyeongnam.go.kr/index.gyeong?menuCd=DOM_000002301002001000)
방문자 통계