Khai báo về thay đổi các nội dung trong thông tin đăng ký người nước ngoài

Khai báo về thay đổi các nội dung trong thông tin đăng ký người nước ngoài

Trong trường hợp thay đổi nội dung được liệt kê dưới đây, những thay đổi nên được khai báo đến văn phòng nhập cảnh địa phương hoặc quận trong vòng 14 ngày kể từ ngày có thay đổi..

Những nội dung phải khai cáo trong trường hợp thay đổi thông tin

  • Những thay đổi về tên, giới tính, ngày tháng năm sinh và quốc tịch
  • Những thay đổi về số hộ chiếu, ngày cấp hoặc ngày hết hạn hộ chiếu
  • Những thay đổi về nơi làm việc hoặc thay đổi tên nơi làm việc của những người có visa Nghệ thuật Văn hóa (D-1), Du học (D-2), Du học ngắn hạn (D-4), Báo chí (D-5), Công tác tôn giáo (D-6), Chuyển giao Giám sát Nội bộ Công ty (D-7), Đầu tư doanh nghiệp (D-8), và Quản lý thương mại (D-9)

Thủ tục để thay đổi thông tin

Hồ sơ cần thiết phải được người khai báo đích thân hoặc ủy nhiệm mang đến nộp tại Văn phòng nhập cảnh địa phương

Hồ sơ cần thiết để khai báo thay đổi thông tin

Lưu ý

Nếu không khai báo những nội dung đã nói ở trên sẽ bị phạt theo điều 35, Luật Kiểm soát nhập cảnh Hàn Quốc.

최종수정일 : 2017-12-14

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

Khai báo về thay đổi các nội dung trong thông tin đăng ký người nước ngoài 메뉴로 이동 (QRCode 링크 URL: http://www.gyeongnam.go.kr/index.gyeong?menuCd=DOM_000002304003002000)
방문자 통계