Lịch sử

Gyeongsang-do đề cập đến Gyeongsangnam-do (miền nam của Gyeongsang-do) và Gyeongsangbuk-do (miền bắc của Gyeongsang-do). Tên 'Gyeongsang' được chọn trong giai đoạn Goryeo (Cao Ly).

Tên Gyeongsang được hình thành bởi hai chữ đầu của hai thành phố chính của vùng này vào giai đoạn Goryeo - Gyeongju và Sangju. Vào tháng 9 năm 995- (năm thứ 14 của Vua Seongjong, Vương Quốc Cao Ly), lần đầu tiên đất nước được chia thành 10 tỉnh.

Các vùng dưới Sangju được gọi là Yeongnam-do, các vùng dưới Geumju- (nay là Gimhae) được gọi là Yeongdong-do, và các vùng dưới Jinju được gọi là Sanyang-do.

Vào tháng 9 năm 1407 (năm thứ 7 của triều đại Taejong), quận hành chính trong triều đại Joseon đã phân chia tỉnh Gyeongsang thành Gyeongsangjwa-do và Gyeongsangwu-do để phục vụ mục đích quân sự.

Vào thời điểm đó, Gyeongsangjwa-do và Gyeongsangwu-do được dùng để chỉ miền đông và miền tây của Sông Nakdong. Thuật ngữ hành chính hiện nay đã bắt đầu được sử dụng từ ngày 04/08/1896 (năm thứ 33 của triều đại Gojong) thời hậu Joseon.

Việc chia quận hành chính quốc gia gồm 23 Bu trước đây đã được sắp xếp lại thành 13 Do như hiện nay, còn Gyeongsang-do được chia thành Gyeongsangnam-do và Gyeongsangbuk-do.

Sử biên niên của Gyeongnam

  • Thời kỳ Tam Hàn: Phía bắc thuộc Jinhan và phía nam thuộc Byeonhan.
  • Thời kỳ Gaya: tồn tại 6 Gaya bao gồm Gaya Vương Miện Vàng.
  • Thời kỳ Tam Hàn: đã trở thành đất của Silla vào năm thứ 24 của Vua Jinheung ,Vương quốc Silla.
  • Thời kỳ Goryeo: được đặt tên là Gyeongsang Jinju-do trong năm thứ nhất của Vua Yejong (năm 1106) Gyeongsang; được đặt tên là Gyeongsang-do lần đầu tiên vào năm thứ nhất của Vua Chungsuk (năm 1314).
  • Thời kỳ Joseon: Được chia ra thành Gyeongsangnam-do từ Gyeongsang-do vào ngày 04/08/1896; trụ sở của chính quyền tỉnh chuyển sang Jinju.
  • Ngày 01/04/1925, trụ sở của chính quyền tỉnh dời từ Jinju sang Busan.
  • Ngày 01/01/1963, Busan được tách khỏi Gyeongsangnam-do (nâng cấp lên thành Thành phố Busan trực thuộc Trung ương).
  • Ngày 01/07/1983, dời trụ sở của chính quyền tỉnh đến Changwon.
  • Ngày 15/07/1997, Ulsan-si được tách khỏi Gyeongsangnam-do (nâng lên thành Thành phố Ulsan).

최종수정일 : 2017-12-14

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

Lịch sử 메뉴로 이동 (QRCode 링크 URL: http://www.gyeongnam.go.kr/index.gyeong?menuCd=DOM_000002301002003000)
방문자 통계